ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

z dnia 25.06.2024

1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA :

„Remont Kościoła parafialnego w Dziećmorowicach”

2. ZAMAWIAJĄCY :

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4

3. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA :

ks. Jarosław Zabłocki

Tel. +48 504 228 872

email: eglodek66@gmail.com

4. LOKALIZACJA OBIEKTU:

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4

5. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA:

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy: www. parafia.dziecmorowice.pl

6. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

b) Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

c) Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO).

d) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, związanych z zadaniem: „Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach ” zgodnie z pozwoleniami DWKZ: 410/2018 z dnia 05.04.2018 wraz z decyzją 1714/2023 z dnia 07.12.2023 oraz 439/2023 z dnia 18.04.2023, projektami budowlanymi i przedmiarem polegających na:

 • wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach fundamentowych poniżej poziomu terenu (tzn. wykonaniu wykopów odsłaniających ściany fundamentowe, oczyszczeniu, odgrzybieniu i naprawie ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji pionowej w technologii firmy Remmers oraz wykonaniu drenażu- kontynuacja, zasypaniu wykopów),
 • odkuciu zniszczonych tynków na elewacji kościoła,
 • oczyszczeniu kamienia i cegieł, usunięciu zniszczonych spoin (dotyczy elewacji kościoła i kamiennych stopni wejścia do zakrystii),
 • wykonaniu tynków renowacyjnych do ok. 2 m powyżej gruntu, wypełnienie spoin,
 • wykonaniu obrzutki, zacierki (tzn. uzupełnieniu wcześniej odkutych tynków tynkami wapiennymi i wykonaniu szpachlowania scalającego lico tynku szpachlą wapienną),
 • malowaniu kościoła ( tzn. pomalowaniu elewacji farbami silikonowymi w kolorystyce zgodnej z wcześniejszymi etapami remontu kościoła),
 • wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania zadania. Ww. prace stanowią kontynuację prac wcześniejszych etapów remontu kościoła i są nadzorowane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uwaga: przedmiar- zał. nr 4 do zapytania ofertowego stanowi jedynie element pomocniczy do oszacowania wartości oferty, przy czym przedmiotem umowy jest dokończenie remontu wyłączając wieżę oraz tablice epitafijne. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, należy wcześniej skontaktować się z Zamawiającym, aby ustalić jej termin.

b) Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

c) Okres gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem zgodnie z załączoną ofertą jednak nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.

d) Odbiór robót ostateczny dokonywany będzie przez przedstawiciela DWKZ i Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

g) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: do 30.12.2024 r.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej renowację dwóch obiektów wpisanych do rejestru zabytków, każdej o wartości robót co najmniej dwustu tysięcy złotych brutto. Wykaz wykonanych robót, zawierający nazwę zadania, adres inwestycji, nazwę i adres Zamawiającego, termin realizacji robót oraz wartość robót brutto w PLN powinien stanowić załącznik do złożonej oferty. W/w. wykaz wykonanych robót powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty można załączyć referencje, ale nie jest to obligatoryjne.

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i doświadczenie przy robotach budowlanych przy zabytku, osobą z wykształceniem technicznym budowlanym i osobą z wykształceniem w zawodzie renowator zabytków architektury. Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży pisemne oświadczenie o ich spełnieniu, jako załącznik do oferty.

Zamawiający na każdym etapie oceny ofert i na każdym późniejszym etapie ma prawo poprosić o przedstawienie referencji(pkt a)i uprawnień (pkt b) w celu potwierdzenia wcześniej złożonych oświadczeń.

10. MINIMALNY ZAKRES OFERTY:

– pełna nazwa i adres oferenta,

– cena ryczałtowa brutto,

– data sporządzenia oferty,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1do zapytania ofertowego,

– wykaz wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,

– oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– szczegółowy kosztorys budowlany (kosztorys ofertowy musi zawierać także stronę tytułową z ceną netto i brutto zadania, przedmiar i tabelę elementów scalonych).

– deklaracja oferowanej długości gwarancji.

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

11. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

b) Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:

 • zostały złożone w terminie,
 • są zgodne z przedmiotem zamówienia,
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 • przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

c) Sposób oceny i wyboru oferty:

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny:

Nazwa kryterium: Waga kryterium:

 1. Cena 60 %

Sposób oceny:

KryteriumZnaczenie (waga) kryteriumLiczba punktów
Cena (KC)60%60

Ocena ofert zostanie dokonana wg wyliczenia matematycznego:

Cena (KC) – znaczenie 60%:

cena najniższa spośród złożonych ofert

———————————————————- x 100 x 60 %

cena badanej oferty

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną słownie uznając ją za prawidłowo wpisaną.

Nazwa kryterium pozacenowego: Waga kryterium:

2) Przedłożenie okresu gwarancji 40 %

Kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniany przy ocenie ofert : 60 miesięcy.

Sposób oceny:

Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:

– 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów

– 48 miesięcy, otrzyma 20 punktów

– 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów

– w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 36 miesięcy

 • w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże inne okresy gwarancji niż 36, 48, 60 miesięcy, Zamawiający może odrzucić taką ofertę.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy Wykonawca:

1. niejednoznacznie wskaże okres gwarancji,

2. zaoferuje okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione warunki oraz uzyska łącznie największa liczbę punktów (O) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczenie zgodne z poniższym wzorem:

O= KC + KG

gdzie: KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

KG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji”.

W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta łącznie może uzyskać maks. 100 punktów.

d) Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

e) W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

f) W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet inwestycji zaplanowany na realizację roboty budowlanej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

12. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

a) Termin składania ofert do dnia ……………….

Wymaga się złożenie oferty w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

b) Miejsce składania ofert: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. DODATKOWE WARUNKI:

a) Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

c) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.

d) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

f) Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

g) W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

h) Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

i) Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

14. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

a) Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

b) Wykaz wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

c) Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania.

d) Szczegółowy kosztorys budowlany.

15. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty – zał. nr 1.

2. Wzór umowy – zał. nr 3.

3. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 2.

4. Projekty budowlane.

5. Pozwolenia konserwatora zabytków.

6. Przedmiar robót – zał. nr 4.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ……. z dnia ………………….

Miejscowość, data………………………………………………..

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach, 58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4

FORMULARZ OFERTY

DANE OFERENTA:

Nazwa/ imię i nazwisko Oferenta: ……………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu : ………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail : ………………………………………………

REGON: ……………………… NIP : ………………………………………………

PESEL:……………………………………………………………………………… (dotyczy osób fizycznych).

NUMER WPISU DO KRS :……………………………………………………. (dotyczy podmiotów podlegających

wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego).

Osoba do kontaktu : ………………………………………………

Tel.: …………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr …….. z dnia ………..składam niniejszą ofertę na wykonanie prac związanych z zadaniem: „Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach”

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr …….. z dnia ……………

Oferowana wartość zamówienia brutto*: ……………………………………………………

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………)

* Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, wykonania zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

2. Oświadczamy, że podana cena stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

3. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym.

4. Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w treści zapytania ofertowego tj. do …………………………………….

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym.

6. Oświadczamy, że:

a) Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.

b) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Gwarantujemy, że okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi …….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zobowiązujemy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na piśmie na wykonany i przekazany przedmiot zamówienia, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo- odbiorczego.

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

8. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

9. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnej z wzorem załączonym do zapytania ofertowego oraz z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

…………..………………………………………………………

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Oferenta

Załączniki:

1……………………………….

2. …………………………………….

3. ……………………………………

4. ……………………………………..

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………..………………………………………………………

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Oferenta

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr …………….. z dnia …………………….

Miejscowość, data ………………………………

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Nazwa Wykonawcy (Oferenta): …………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy (Oferenta): ……………………………………………………………………….

W związku z ubieganiem się o realizację zamówienia pn.: „Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach”

przedstawiamy wykaz wykonanych robót budowlanych:Poz.


Nazwa zadania


Adres inwestycji


Nazwa i adres Zamawiającego
Czas realizacji/daty wykonania zadania

Kwota brutto zadania


Początek


Koniec
1234678


……….……………………………………….

(pieczęć i podpis Oferenta)

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr …… z dnia …………

UMOWA nr ………

zawarta w …………………………. w dniu ……………………… roku

pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4

reprezentowaną przez:

ks. Jarosława Zabłockiego- proboszcza parafii

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez ………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach ”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót, zgodnie z pozwoleniami DWKZ -410/2018 z 1714/2023 i 439/2023 oraz projektami budowlanymi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, polegających na:

– wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach fundamentowych poniżej poziomu terenu

– odkuciu zniszczonych tynków na elewacji kościoła,

– oczyszczeniu kamienia i cegieł, usunięcie zniszczonych spoin

– wykonaniu tynków renowacyjnych do ok. 2 m, powyżej wypełnienie spoin,

– wykonaniu obrzutki, zacierki

– malowaniu kościoła

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

 1. dokumentacją i uzgodnieniami,
 2. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
 3. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
 4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

3. Zamówienia dodatkowe. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

4. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

5. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

6. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

8. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Wykonawca zobowiązany jest:

 1. posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania,
 2. do protokolarnego przejęcia terenu budowy,
 3. do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,
 4. do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.

§ 2

Gwarancje

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres …. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

Inżynier kontraktu i kierownictwo nad wykonaniem robót

1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej.

2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby o której mowa w ust. 1 jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 5 dni od dnia przekazania żądania.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające, określone w zapytaniu ofertowym, wymagania stawiane dla tej osoby.

5. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała na budowie gdy będą prowadzone roboty.

6. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

 1. termin przekazania placu budowy – w dniu podpisania umowy;
 2. termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazania placu budowy;
 3. termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30.12.2024 r.;
 4. termin odbioru końcowego nastąpi do 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się wykonanie wszelkich robót budowlanych.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa

w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub

b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Cena umowna ofertowa za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi:

 1. wartość prac …………………………. zł netto, (słownie: ……………………………… ),
 2. należny podatek od towarów i usług VAT: ……………………………. zł (słownie: …………………………………. ),
 3. razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT na dzień podpisania Umowy) ……….. zł brutto (słownie: ……………………………… ),

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określone w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, wypłacane będzie, zgodnie z warunkami określonymi we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR RPOZ/2022/11089/PolskiLad w następujący sposób:

 1. do wyczerpania kwoty udziału własnego Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 – na podstawie jednej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie Częściowego protokołu odbioru robót, za zakończone elementy robót,
 2. po wyczerpaniu kwoty udziału własnego Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 – na podstawie jednej faktury końcowej:
 • w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem sumy wpłaconych wcześniej kwot – po zakończeniu przedmiotu Umowy i odebraniu go przez Zamawiającego.

3.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy robót w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie do 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

4. Faktura / rachunek wystawiony przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer ………………………………………. w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej/końcowej dopiero na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót częściowego/końcowego przez Inwestora.

6. Wykonawca wystawi fakturę / rachunek zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca:

……………………………………………………………………………….

7. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacane będzie zgodnie z warunkami określonymi we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11089/PolskiLad.

§ 6

Podwykonawcy

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

§7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
 2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
 3. w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto,
 4. w przypadku nie skorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 3 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto do dnia całkowitego wykonania umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),
 5. w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 1 z winy wykonawcy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
 6. w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 2 z winy wykonawcy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

2. Łączna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót
  w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
  W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;
 2. zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy,
  w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;
 3. pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku,
  w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

 1. dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;
 2. przejęcia terenu budowy;
 3. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§9

Zmiany umowy

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4.

2.Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

 1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;
 3. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 4. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 5. zmiany istotnych regulacji prawnych;
 6. wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
 7. wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3.Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.

4.Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.

6.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przed popisaniem umowy dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu budowy i jego otoczenia i zapoznał się z:

 1. ukształtowaniem i naturą terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe,
 2. warunkami hydrologicznymi i klimatycznymi,
 3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)

 1. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy – Prawo budowlane,
 2. dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia zawarcia umowy, oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika budowy, a także kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 3. oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym,

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo,

 1. stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej
 2. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 3. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji,
 4. zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budo-wy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,
 5. realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,
 6. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną
 7. w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
 8. i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji
 9. i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych
 10. z usuwaniem powstałych szkód,
 11. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami dokumentacji,
 12. wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,
 13. wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy oraz zorganizowanie stanowisk czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 14. informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym w dokumentacji,
 15. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
 16. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
 17. zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych potrzeb,
 18. zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Walim,
 19. pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,
 20. realizowanie obowiązków określonych w §18 umowy w zakresie dot. podwykonawstwa,
 21. przeprowadzanie co dwa tygodnie Rad Budowy
 22. protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót i montaż stałego oznakowania,
 23. ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,
 24. zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),
 25. przedstawienie Zamawiającemu wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót,
 26. po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego między innymi: wyniki badań sprawdzających (zgodnie z dokumentacją), instrukcji użytkowania i konserwacji obiektu, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń oraz inne dokumenty ustalone z Zamawiającym oraz Inspektorami Nadzoru
 27. zgłoszenie do organu Nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych i uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu tego zgłoszenia bez zastrzeżeń,
 28. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem w tym pozwolenia na użytkowanie od właściwego organu Nadzoru Budowlanego,
 29. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokonywanie zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy,
 30. prowadzenia badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych związanych z inwestycją przez uprawnionego archeologa, w oparciu o zaakceptowany program badań archeologicznych. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przed przystąpieniem do prac w terenie.
 31. założenie i zarejestrowanie dziennika budowy w imieniu Zamawiającego w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej w imieniu Zamawiającego
 32. przekazywanie Zamawiającemu dokumentów w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 33. wykonywanie prób i badań potrzebnych do weryfikacji poprawności wykonywanych robót na koszt Wykonawcy w szczególności wymienionych w dokumentacji oraz na polecenia Inspektora Nadzoru,
 34. terminowe wykonanie prac objętych umową,
 35. dokonać zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,
 36. doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,
 37. dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, jeśli będzie to wymagane,
 38. w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego, jeśli Wykonawca będzie potrzebował zająć taką drogę,
 39. oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,
 40. umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
 41. zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia Robót wszystkie zainteresowane strony w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Kopie powiadomień przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót,
 42. zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 43. udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.
 44. Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.
 45. W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do pozostałych obiektów znajdujących się w obrębie prowadzonych robót.
 46. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

§ 11

Materiały

 1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213 ze zm), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1344 ze zm) oraz Dokumentacji projektowej.
 2. Kierownik Budowy zobowiązany jest okazać Inwestorowi odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213 ze zm.) – w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1344 ze zm.) – w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Zamawiający / Inwestor Zastępczy / Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania.
 3. Jeżeli Zamawiającyzażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umową Wykonawcaobowiązany jest je przeprowadzić.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§12

Zasady Odbioru Robót

 1. Odbiory robót częściowych, zanikających, ulegających zakryciu dokonywane będą na zasadach określonych
  w dokumentacji w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia i potwierdzenia wykonania robót. Wykonawca zapewni udział podwykonawców w odbiorach obejmujących ich zakres, lub przedłoży oświadczenie podwykonawców dotyczące zakresu wykonanego etapu robót.
 2. Odbiór końcowy robót – Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ten fakt pisemnie Zamawiającemu oraz dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót, operat kolaudacyjny. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego operatu kolaudacyjnego dokona sprawdzenia ich prawidłowości i kompletności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności następujące dokumenty: projekt z naniesionymi zmianami, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu budowy. Odbiór robót dokonywany będzie w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości i kompletności złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Czas konieczny na uzupełnienie lub poprawienie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę przesuwa termin dokonania odbioru robót.
 3. Odbiór przed upływem okresu gwarancji rozpocznie się w terminie do 3 dni przed upływem okresu gwarancji.
 4. Z czynności odbioru końcowego i przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.
 5. Protokół odbioru robót dla danego zakresu jest protokołem potwierdzającym jednocześnie odbiór robót od Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców. W odbiorach robót zobowiązani są uczestniczyć Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy wykonywali roboty budowlane.
 6. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie z dokumentacją.
 7. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych Robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
 8. Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego i Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.

2) Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych,

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za wady, o których mowa w §24 niniejszej umowy,

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urządzeń.

3) Część II:

a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót,

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.

4) Część III:

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, zestawienie powykonawcze powierzchni pomieszczeń w obiekcie.

 1. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.

§ 13

Teren budowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 14

Roboty zanikające

1.Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2.Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego przepisy techniczno-budowlane. Lub wynika tak z uzgodnień Stron umowy

§ 15

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:

 1. wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i , jakie uzna za niezbędne,
 2. zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót,
 3. przerwać realizację Robót na czas określony.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy,
 2. wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,
 3. udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a także w innych przypadkach niezbędnych w procesie inwestycyjnym,
 4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
 5. dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,
 6. dokonanie odbioru końcowego Robót,
 7. zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
 8. powołanie komisji w celu dokonania przeglądów – przed upływem okresu rękojmi za wady,
 9. w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Walim za media zużyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca,
 10. w przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania przez Wykonawcę, a wystawionych na Gminę Walim, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a których odbiorcą będzie Wykonawca.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do Sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

6. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


Jesteśmy na Facebooku
Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031